torstai 30. elokuuta 2018

Sinimusta Viheroikeisto kokoontui pohtimaan julkisesti videolla Hämeen hallinto-oikeuden päätöstä Tampereen teknillisellä yliopistolla 30.8.2018

-------
Sinimusta Viheroikeisto ja sen ehdokkaat Olli Heikkilä ja Seppo Lehto kokoontuivat pohtimaan julkisesti videolla Hämeen hallinto-oikeuden päätöstä Tampereen teknillisellä yliopistolla 30.8.2018

-----
Ohessa Hämeen hallinto-oikeuden stalinistinen perusoikeuksiemme suojaa loukkaava monikertainen törkeä ja paheksuttava päätös, minkä tekijät olisivat 1918 laitettu hankeen kommunistisen ja stalinistisen punamädän edustajina:

--------------------------------

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (6)
Postiosoite Käyntiosoite Puhelinvaihde Faksi Sähköposti Raatihuoneenkatu 1 Arvi Kariston katu 5 029 56 42200 029 56 42269 hameenlinna.hao@oikeus.fi 13100 HÄMEENLINNA 13100 HÄMEENLINNA
Antopäivä Päätösnumero 21.8.2018 18/0300/2
Diaarinumero 02548/17/1305
Asia Yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalia koskeva valitus
Valittaja Seppo Lehto
Päätös, josta valitetaan
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätös 20.11.2017 § 6
Keskusvaalilautakunta on 6.11.2017 tekemällään päätöksellä (§ 6) päättänyt sulkea Lehdon pois Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaa- leista vaalimainonnan sääntöjen toistuvan tahallisen rikkomisen ja kirjallisen varoituksen törkeän laiminlyönnin takia.
Keskusvaalilautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Lehdon ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätöksestä tekemän oikaisuvaati- muksen.
Päätöksen perusteluissa on viitattu yliopistolain 46 §:ään, vaalijärjestyksen säännöksiin, vaalikuulutukseen sekä vaalimainonnan ohjeisiin ja rajoituksiin. Keskusvaalilautakunta on pitänyt epäuskottavana Lehdon selitystä, jossa hän on kertonut, ettei ole tehnyt natsitervehdystä vaan tamperelaisen moro-terveh- dyksen. Lehto on jatkanut kirjallisen varoituksen jälkeen vaalimainonnan
2 (6) sääntöjen rikkomista eikä ole poistanut vaalimainonnan sääntöjen vastaisia ku- via vaalimainontaan käytetyistä kanavistaan. Rikkomus eli natsitervehdyksen esittäminen on luonteeltaan törkeä.
Käsittely hallinto-oikeudessa
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Keskusvaalilautakunnan päätös on kumottava ja edustajistovaalien 2017 tulok- set on mitätöitävä ja vaalitoimitus on määrättävä uusittavaksi välittömästi.
Perusteet
Moni keskusvaalilautakunnan jäsen on ollut itse ehdolla vaaleissa, joten he ovat olleet esteellisiä päättämään Lehdon vaaleista poissulkemisesta.
Lehto on osallistunut Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaa- leihin syksyllä 2017 osana Sinimusta Viheroikeisto -ehdokaslistaa. Lehto on suljettu pois vaaleista, koska hän on keskusvaalilautakunnan mukaan käyttänyt vaalimateriaalissaan natsitervehdystä. Tosiasiassa kyse on ollut tamperelai- sesta Moro-tervehdyksestä, jossa nostetaan oikea käsi ja sanotaan ”S ́on moro”.
Niiltä ylioppilaskunnan jäseniltä, jotka ovat äänestäneet Lehtoa ennakkoäänes- tyksessä on viety äänioikeus, koska Lehto on suljettu pois ennakkoäänestyksen jälkeen. Ylioppilaskunnan jäseniä on johdettu harhaan pitämällä Lehto viralli- sella ehdokaslistalla Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan virallisella ilmoi- tustaululla.
Lehdon sulkeminen pois vaaleista hänen väitetyn poliittisen kantansa perus- teella on rikkonut hallintolain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatetta ja tarkoitussi- donnaisuuden periaatetta. Lehdolle on annettu samasta teosta kaksi eri rangais- tusta, mikä ei ole sallittua oikeusvaltiossa. Hänelle on annettu ensin kirjallinen varoitus ja ehdollinen vaaleista pois sulkeminen. Sen jälkeen hänet on suljettu pois vaaleista saman teon takia. Ehdollinen poissulkeminen ei ole myöskään vaalijärjestyksessä mainittu rangaistusmuoto.
Edustajistovaaleihin osallistujille ei ole annettu tilaa tai tilaisuutta koskevia sääntöjä tai hyviä tapoja koskevia määräyksiä. Tampereen yliopiston ylioppi- laskunta on 1.6.2017 antanut vaaliin osallistujille ”Ohjeet ja rajoitukset vaali- mainonnalle” -nimisen dokumentin. Asiakirja ei sisällä lainkaan määräyksiä, joita voisi ylipäätään rikkoa. Päätöksessä on väitetty, että hallintojohtajan mu- kaan natsitervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston ti- loissa. Kysymys on yksittäisestä yliopiston virkamiehen henkilökohtaisesta mielipiteestä, jota ei ole hallinnossa dokumentoitu tiloja käyttävien sitovaksi säännöksi, eikä se voi olla oikeusvaltiossa sitova velvoite, jonka rikkomisesta voitaisiin rangaista. Lehto ei ole Tampereen ylioppilaskunnan tai keskusvaali- lautakunnan määräysvallan alainen. Keskusvaalilautakunnan päätöksen olisi tullut perustua yleisesti hyväksyttyihin perusteluihin eikä tulkinnanvaraisiin mielipiteisiin.
Lehto on julkisesti ilmoittanut, ettei hän ole uusnatsi eikä kansallissosialisti eikä hän ole ollut koskaan minkään totalitaarisen sosialistipuolueen tai natsi- puolueen jäsen. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toiminta Lehdon
3 (6) yksilön vapauksia vastaan on ollut tosiasioista piittaamatonta mielivaltaa ja Lehdon leimaamista. Toimilla on pyritty saamaan oma julkikuva näyttämään paremmalta väitetyn natsismin vastustamisella. Kyse on ollut tarkoitushakui- sesta vasemmistolaisesta ideologiasta kumpuavasta vainosta. Tamperelaisen Moro-tervehdyksen leimaaminen natsitervehdykseksi on tamperelaisten kult- tuurin sortoa.
Lehto on viitannut lisäksi oikaisuvaatimukseensa, antamaansa vastineeseen ja Sinimusta Viheroikeiston antamaan vastineeseen. Lehto on oikaisuvaatimuk- sessaan vedonnut muun ohella siihen, että sosiaalisessa mediassa tapahtuva vaalimarkkinointi on maan tapa eikä keskusvaalilautakunta voi sitä rajoittaa. Keskusvaalilautakunnan toiminta on ollut ennakkosensuuria, jolla on rikottu Lehdon sananvapautta. Lehto on lisäksi vedonnut hallintolain 1 §:ään, 31 §:ään ja 49 g §:ään ja hän on liittänyt oikaisuvaatimukseensa kuvia henki- löistä, jotka ovat tervehtineet vastaavalla tavalla oikea käsi ylhäällä eikä se ole ollut hyvien tapojen vastaista.
Lausunnot ja selitykset
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on antanut lausunnon.
Lehto on antanut selityksen.
Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.
Perustelut
Esteellisyys
Yliopistolain 30 §:n 1 momentin mukaan yliopistossa ja ylioppilaskunnassa sovelletaan hallintolakia niiden hoitaessa julkista hallintotehtävää. Hallintolain esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kuitenkin kaikessa yliopiston toiminnassa.
Hallintolain 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.
Pykälän 2 momentin mukaan mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa.
Hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen: --- 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaaran- tuu.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet Mikael Malkamäki, Henrik Jaakkola, Melina Kukkonen ja Heljä Ossa ovat olleet ehdolla Tampereen yliopiston ylioppilas- kunnan edustajistovaaleissa. Hallinto-oikeus toteaa, ettei yliopistoa koskeva lainsäädäntö tai yliopiston omat normit sinänsä estä ehdokkaan toimimista keskusvaalilautakunnassa. Kun päätettävänä on ollut kysymys kilpailevan kanssaehdokkaan vaaleista poissulkemisesta, kyseisten vaalilautakunnan
4 (6) jäsenten puolueettomuus on kuitenkin ehdokkuuden vuoksi vaarantunut. Mal- kamäki, Jaakkola, Kukkonen ja Ossa ovat siten olleet esteellisiä.
Keskusvaalilautakunnan päätökset ovat näin ollen syntyneet virheellisessä jär- jestyksessä. Lähtökohtaisesti esteellisyys johtaa päätöksen kumoutumiseen, minkä jälkeen asia on käsiteltävä uudelleen esteettömässä kokoonpanossa. Nyt valitun Tampereen yliopiston edustajiston toimikausi on poikkeuksellisesti vain vuoden pituinen ja uudet edustajistovaalit järjestetään jo syksyllä 2018. Asiaa ei käytännössä ehditä käsitellä uudelleen ennen toimikauden loppua. Näissä olosuhteissa hallinto-oikeus ei kumoa valituksenalaista päätöstä, vaan ratkaisee Lehdon valituksen pääasian osalta.
Pääasia
Sovellettava oikeusohje, vaalijärjestys ja vaaleja koskeva ohjeistus
Yliopistolain 3 §:n 1 momentin mukaan yliopistoilla on itsehallinto, jolla tur- vataan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus. Itsehallintoon kuuluu päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.
Tampereen yliopiston edustajiston 15.3.2017 hyväksymän vaalijärjestyksen 9 §:n mukaan keskusvaalilautakunta julkaisee pykälästä tarkemmin ilmene- vällä tavalla vahvistamansa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle.
Vaalijärjestyksen 38 §:n mukaan keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset äänestäjille, ehdokkaille, vaaliliitoille ja vaalirenkaille sääntöjen sekä keskus- vaalilautakunnan antamien määräysten rikkomisesta asianosaisia kuultuaan. Käytettävien rangaistuskeinojen suuntaviivat on määritettävä samalla kun kes- kusvaalilautakunta vahvistaa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle. Keskus- vaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaali- lautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat seuraavat: 1. kirjallinen varoitus 2. ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset 3. vaaleista poissulkeminen.
Keskusvaalilautakunta on julkaissut 1.6.2017 päivätyn asiakirjan ”Ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle vuoden 2017 edustajistovaaleissa”. Sen mukaan vaalimarkkinoinnissa tulee ottaa huomioon tilan ja tilaisuuden säännöt sekä hyvät käytöstavat.
Saatu selvitys
Keskusvaalilautakunta on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Lehto on julkais- sut kuvan, jossa hän on tekemässä natsitervehdystä Tampereen yliopiston ti- lassa ja kuvatekstissä on kerrottu hänen ehdokkuudestaan ylioppilaskunnan vaaleissa. Valokuvaliitteiden mukaan Lehto seisoo kuvissa yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa oikea käsi kohotettuna noin 45 asteen kulmaan.
Keskusvaalilautakunta on antanut 1.11.2017 kirjallisen varoituksen Lehdolle vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta ja todennut, että ellei edustajistovaa- lien markkinoinnin yhteydessä käytettyjä natsitervehdyskuvia ole poistettu
5 (6) määräpäivään mennessä, keskusvaalilautakunta päättää myöhemmässä ko- kouksessa Lehdon vaaleista poissulkemisesta. Keskusvaalilautakunta on edel- lyttänyt, ettei edustajistovaaleihin liittyvässä mainonnassa jatkossa käytetä kansallissosialistista symboliikkaa vaaleista poissulkemisen uhalla. Päätök- sestä ilmenee lisäksi, että Tampereen yliopiston hallintojohtajan mukaan natsi- tervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston tiloissa.
Keskusvaalilautakunta on 6.11.2017 päättänyt sulkea Lehdon pois vaaleista, koska hän ei ole poistanut kuvia ja hän on julkaissut niitä myös lisää.
Oikeudellinen arviointi ja hallinto-oikeuden johtopäätökset
Yliopistojen itsehallinto on turvattu Suomen perustuslaissa. Yliopiston autono- miaan sisältyy oikeus asettaa itse hallintoelimensä, jotka päättävät sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. Tähän kuuluu myös oikeus sisäiseen norminan- toon. Keskusvaalilautakunta on Tampereen ylioppilaskunnan nimittämä toi- mielin, jolla edustajiston hyväksymän vaalijärjestyksen mukaan on oikeus an- taa vaalimainontaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ohjeille on siten laillinen peruste ja jokainen vaaliin osallistuva ehdokas on velvollinen noudattamaan niitä.
Hallinto-oikeuden arvioitavana tässä asiassa on, onko Lehdon katsottava käyt- täytyneen hyvien käytöstapojen vastaisesti ja onko hän toiminut yliopiston ti- lasääntöjen vastaisesti.
Valokuvaliitteiden perusteella Lehto kohdistaa kameralle kädellä tervehdyk- sen, joka ei ole tulkittavissa muuksi kuin niin sanotuksi natsitervehdykseksi. Lehdon perustelut tamperelaisesta moro-tervehdyksestä tai hänen oikaisuvaati- mukseen liitetyt asiayhteydestä irrotetut kuvat eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin. Kyseinen tervehdys on yleisesti tunnettuna seikkana hyvien tapojen vastainen. Lehto on viimeistään varoituksen saatuaan tullut tietoiseksi myös siitä, ettei yliopisto hyväksy mainitun eleen käyttämistä tiloissaan. Lehto on siten rikkonut keskusvaalilautakunnan antamaa vaalimainontaa koskevaa oh- jeistusta.
Lehto on kirjallisesta varoituksesta huolimatta jatkanut vaalimainontaa, joka on todettu yliopiston asettaman ohjeistuksen vastaiseksi. Lehtoa ei ole siten rangaistu samasta teosta kahteen kertaan. Kysymyksessä ei ole myöskään ollut ehdollinen vaaleista poissulkeminen. Asiassa ei ole ilmennyt, että Lehtoa olisi kohdeltu eri tavalla muiden vastaavassa tilanteessa olevien ehdokkaiden kanssa tai että tarkoitussidonnaisuuden periaatetta olisi loukattu.
Vaalimainonnan rajoittaminen ja vaaleista poissulkeminen ovat poikkeukselli- sia toimenpiteitä, joille on oltava painavat perusteet. Lehto on käyttänyt sanan- vapauttaan hyvien tapojen vastaisesti, joten sananvapauden rajoittamiselle on ollut asianmukainen peruste. Keskusvaalilautakunta ei ole päätöksellään puut- tunut sananvapauden suojan ydinalueisiin. Saadun selvityksen perusteella kes- kusvaalilautakunta ei ole ylittänyt sille kuuluvaa itsehallintoon perustuvaa har- kintavaltaa.
Valituksenalaista päätöstä ei ole syytä muuttaa.
6 (6)
Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut Hallintolaki 6 § Suomen perustuslaki 123 § 1 mom Tampereen yliopiston pääsääntö 17 §
Muutoksenhaku
Yliopistolain 86 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muu- tosta valittamalla.
Esittelijä Hans Muroke
Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Mäkelä, Virpi Juujärvi ja Ria Savolainen.
Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu
Päätös Seppo Lehto
Jäljennös Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta

Oikeudenkäyntimaksu 250 euroa, laskutetaan myöhemmin
-----


------------------

https://sinimusta-viheroikeisto.blogspot.com/

-------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti